Ons storie

 

Geskiedenis van ons gemeente

Die gemeente NG Kerk Worcester-Vallei is in 1951 gestig. Die ontstaan van die gemeente kan na NG Kerk Worcester Moederkerk verbind word aangesien die Moedergemeente nie die hoeveelheid mense kon hanteer nie. Die Moederkerk het op daardie stadium 4639 lidmate gehad. Een van die grootste probleme wat na dese ontstaan het, is die onvermoë om die Woord voldoende te verkondig. Die leraars kon nie met die hoeveelheid lidmate na die pastorale en geestelike welstand van die gemeentelede omsien nie. Die pluspunt was dat daar nie kwade gevoelens ten tyde die afstigting was nie aangesien dit ’n natuurlike verwikkeling in die Moederkerk se status quo was. Die Moedergemeente het gevolglik die proses van afstigting deur ’n aksiekomitee bestuur en gefasiliteer.

 

Gevolglik is NG Kerk Worcester-Vallei op 3 September 1951 amptelik gestig. Die eerste oggenddiens het op 16 September 1951 in die kerksaal van die Moedergemeente plaasgevind en is deur konsulent ds. NE Nel gehou. Die eerste aanddiens is deur ds. HA Heyns behartig. Die eerste babas is op 19 Oktober 1951 gedoop en eerste kerkraadsvergadering het op 11 Desember 1951 plaasgevind. Die kerkgebou is op 17 Julie 1954 ingehuldig toe die eerste bymekaarkoms daar plaasgevind het. Psalm 100:3 is aan die gemeente voorgelees en daarna het almal dit saam ook gesing.

Struktuur van ons gemeente

Die afgelope paar jaar is baie tyd spandeer om ‘n nuwe kerkraadstruktuur te vind.  In 2008 het die kerkraad ‘n taakspan saamgestel met die opdrag om vir Worcester-Vallei ‘n nuwe kerkraad- en bedieningstruktuur te ontwerp.  Aan die einde van 2009 is die voorstel van die taakspan deur die kerkaad aanvaar en word dit vir een jaar (2010) op ‘n toetslopie geneem.

Alhoewel ons baie by ander gemeentes se strukture geleer het, moes ons iets ontwerp wat rekening hou met drie dinge:

 • Elke gemeente is uniek:  ons samestelling, geografie, uitdagings en die pad wat God met ons geloop is anders as ander gemeentes s’n.
 • Ons visie:  ons het ‘n groot en wonderlike geskenk van God ontvang in die vorm van ons visie:  Brandend vir God, mekaar en die wêreld.  Ons moes ‘n struktuur vind wat ons sou help om hierdie visie na te streef.
 • Wat God in hierdie tyd van ons vra:  Alhoewel God nie verander nie, verander die tye waarin ons leef.  Nuwe bring nuwe uitdagings asook nuwe geleenthede.  Ons moes leer om fyn na die Here se Gees te luister en gehoorsaam te wees aan wat Hy juis nou van ons vra.

Mens sou kon sê:  ons gemeente se nuwe struktuur moes eie wees aan ons gemeente, maar ook belyn met ons visie en veral gehoorsaam aan God se droom en plan vir ons.

Die waardes wat die nuwe struktuur kenmerk, is:

 • Afhanklikheid van die Gees:  Strukture moet Geesvervuld wees.  Geen struktuur kan nuwe lewe en volhoubare groei  bring nie.  Slegs die Gees kan lewe gee.  Daarom wil ons voortdurend soek na die leiding en lewe wat net die Gees kan gee (Eseg 37 en Joh 3).
 • Strukture wat lewe en groei bring moet gevul word met Geesvervulde leiers.  Ons is oortuig dat die Here Sy koninkryk vestig deur gewone mense – gevul en gedra deur Sy Gees.  Daarom is ons nuwe struktuur ernstig oor die biddende soeke na die regte leiers.  Geestelike leiers is God se geskenk aan gemeentes.  Daarom maak ons erns om ons leiers deurlopende toe te rus en hulle te versorg. Ons glo leiers moet modelleer wat ons bely.  Daarom wil ons passievol vir die Here leef en voorstap deur ons toewyding en diensbaarheid.
 • Versorging is ons Bybelse opdrag.  Ons wil ‘n gemeente wees wat mekaar lief het, versorg, ondersteun, sowel as om mekaar se laste dra en mekaar op te bou.  Ons verstaan al beter dat liefde die geheim van kerk-wees is.  Gemeentes wat nie net oor liefde praat nie, maar dit lééf, ontdek dat al die groot dinge wat God van ons vra (getuienis, diens van barmhartigheid, toerusting, verkondiging van die verlossingsboodskap) nie net moontlik raak nie, maar ook ‘n vreugde is!
 • Die Woord en gebed moet sentraal staan.  Al ons byeenkomste en vergaderings moet ‘n ontmoeting met die Here wees en ons ellke keer laat ontdek dat Hy die enigste Een is wat ons kan raad gee en lei!  Ons wil ons weer verwonder oor die Skrif en waag om ons lewe daarop te bou.  Ons wil telkens kan getuig dat gebed kragtig is,  dat die Here lewe en dat Hy werklik in al ons behoeftes kan voorsien.
 • Mense is belangriker as strukture en agenda’s:  Alhoewel strukture belangrik is, gaan dit in die geloofsgemeenskap primêr oor verhoudings.   Belangriker as goeie strukture en programme is mense.  Ons wil graag ‘n gemeente wees waar mense welkom voel en waardeer word omdat hulle vir God kosbaar is.  Ons eredienste en byeenkomste strewe daarna om mense met hulle volle mens-wees en gebrokenheid te laat tuis voel.  Ons wil beoordeel word op grond van ons liefde vir mekaar en die wêreld.

Ons nuwe struktuur is gebou op die oortuiging dat kleiner beter is en dat ons struktuur dit moontlik moet maak dat ons mekaar ken en versorg.  Kenmerke van die nuwe struktuur is onder andere

 • Die gemeente is in drie dele (blokke) gedeel, elk met sy eie predikant. Stefaans Burden is verantwoordelik vir blok A, Rousseau Malan vir blok B en  Hans Steyn vir Blok C.  Die leraars se besoekpunte is nie te baie nie, wat dit vir hulle moontlik maak om beskikbaar te wees vir persoonlike kontak met die mense in hulle blok te maak.
 • Elke leraar word in sy bestuur van sy blok bygestaan deur ‘n Leier-ouderling: Arnand Stofberg in Blok A, Jan-Hendrik Hofmeyer in Blok B en Marie-Louise du Preez in Blok C.
 • Elke blok bestaan weer uit 7 wyke wat gelei word 7 ouderlinge. Elke ouderling word weer bygestaan deur ‘n  groep dienswerkers wat help met die versorging van die lidmate in daardie wyk.  Let wel:  elke wyk is onderverdeel in kleiner eenhede sodat elke dienswerker nou slegs ‘n paar besoekpunte het om te versorg. Ons glo as dienswerkers min lidmate het, toegerus word, en nie meer dankoffer by mense hoef te gaan haal nie, hulle werklik geestelike versorgers kan wees.
 • Versorging van ons lidmate geskied ook deur keingroepe wat minstens elke 2 weke vergader. Elke kleingroep het sy eie leier wat verantwoordelik is vir die geestelike opbou en versorging van sy/haar lede.  Daarom word lede van ‘n kleingroep nie deur die dienswerker besoek nie.  Ons wil graag alle lidmate aanmoedig om by ‘n kleingroep in te skakel omdat ons oortuig is dat dit die beste moontlikhede vir versorging en geestelike groei bied.
 • Ons kerkraad is ‘n verkleinde kerkraad wat bestaan uit ‘n maksimum van 19 lede wat as volg saamgestel is:
  • Die 3 leraars
  • die 3 Leier-ouderlinge vir die blokke
  • 1 Ouderling uit Hooggelegen
  • 1 Ouderling uit die Buitewyke (Plaaswyke)
  • die Voorsitters van die volgende bedieningsgroepe:
   • Bedieninge wat fokus daarop dat ons Brandend vir God moet wees: Erediensbediening
   • Bedieninge wat fokus op ons Brandend wees vir mekaar (koinonia): Kleingroepe, Gebed,  Jeug en Gesin
   • Bedieninge wat fokus daarop dat ons brandend wil wees vir die wêreld en na buite dienswerk moet verrig – Getuienis en Armoede verligting
   • By dit kom bedieninge wat as steundienste wil help om ons visie waar te maak: Finansies, Eiendom, Personeel en Diensverhoudinge, Administrasie en Kommunikasie